Nhuan Ha

Cho Parabal y= -x² + bx + c . Có điểm M(2;10) là điểm có tung độ lớn nhất. Tính giá trị của bc giải giúp e với chiều nay thi rồi ạaa

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:09

Ta có: a=-1<0

=>Bề lõm của (P) quay xuống

M(2;10) là điểm có tung độ lớn nhất mà bề lõm của (P) quay xuống

nên M(2;10) là đỉnh của (P)

Do đó, ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}-\dfrac{b}{2\cdot\left(-1\right)}=2\\-\dfrac{b^2-4\cdot\left(-1\right)\cdot c}{4\cdot\left(-1\right)}=10\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{b}{2}=2\\\dfrac{b^2+4c}{4}=10\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}b=4\\b^2+4c=4\cdot10=40\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}b=4\\4c=40-16=24\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}b=4\\c=6\end{matrix}\right.\)

=>\(b\cdot c=24\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Duy
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
VƯƠNG THỊ KIM THOA
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết