Ẩn danh

Cho một vật chuyển động theo phương trình \(s\left(t\right)=-t^2+40t+10\) trong đó \(s\) là quãng đường vật đi được (đơn vị m), \(t\) là thời gian chuyển động (đơn vị s). Tại thời điểm vật dừng lại thì vật đi được quãng đường bằng bao nhiêu?

\(v\left(t\right)=s'\left(t\right)=-2t+40\)

Khi vật dừng lại thì v=0

=>-2t+40=0

=>t=20

=>\(S\left(t\right)=-20^2+40\cdot20+10=410\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Quách Nguyễn Thành Lực
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết