Ẩn danh

Cho một lượng kim loại R có khối lượng 5,4 gam vào dung dịch HCl dư thì thu được 6,72 lít khí Hiđro (ĐTC). Xác định kim loại R Biết R có hóa trị III.

\(2R+6HCl\rightarrow2RCl_3+3H_2\\ n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_R=\dfrac{2}{3}.0,3=0,2\left(mol\right)\\ M_R=\dfrac{5,4}{0,2}=27\left(\dfrac{g}{mol}\right)\\ \Rightarrow R\left(III\right):Nhôm\left(Al=27\right)\)

Thầy có xíu này nói hí, nếu tính đkc thì 1 mol khí bất kì có thể tích 24,79 lít còn nếu đktc thể tích 1 mol khí bất kì là 22,4 lít

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn khả Hân
Xem chi tiết
Trần lê việt dũng
Xem chi tiết
thảo
Xem chi tiết
Đặng Hải Anh
Xem chi tiết
Bùi Đức Hiếu
Xem chi tiết
Nguyenbaotram
Xem chi tiết
trần uyên trang
Xem chi tiết
anh thu
Xem chi tiết
Nguyễn Kiều My
Xem chi tiết
Hà Văn Dũng
Xem chi tiết