Minzz Hoàngg’s

Cho mạch điện theo sơ đồ hình vẽ: a) biết các hiệu điện thế ở hai đầu bóng Đ1 là 6V, hai đầu bóng đèn Đ2 là 8V. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện b) Biết các hiệu điện thế ở hai đầu bóng Đ1 là 12V, hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 18V. Tính hiệu điện thế giữa hai aầu bóng đèn Dd2?

a) HĐT giữa nguồn điện mắc nối tiếp:

U = U1 + U2 = 6 + 8 = 14V

b) HĐT giữa hai đầu bóng đèn Đ2:

U2 = U - U1 = 18 - 12 = 6V

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một mạch điện gồm: Nguồn điện là một Acqui xe máy còn mới, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, Vôn kế V1 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 1; Vôn kế V2 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 2.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện, biểu diễn chiều dòng điện

của mạch trên

b. Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn

c. Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn 1 là 5,4V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2

Hoàng Đức Long

Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

1. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn chưa mắc vào mạch

2. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

3. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song đang sáng

4. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp đang sáng

a. luôn bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn.

b. luôn bằng 0.

c. luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn.

d. luôn khác 0.

e.luôn lớn hơn hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn.

Hoàng Đức Long

Cho mạch điện như hình sau.

Hiệu điện thế ở hai đầu các bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3, Đ4 là:

U1 = 3,5V      U2 = 4V

U3 = 1V      U4 = 3,5V

Hỏi:

Hiệu điện thế của nguồn điện

Đề kiểm tra Vật Lí 7 

Hoàng Đức Long

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9. Trong đó ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu  Đ 1  là  U 12  = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn  Đ 2  là  U 23  = 2,8V. Hãy:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Tính hiệu điện thế U 13  giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn  Đ 1  và  Đ 2 .

Hoàng Đức Long

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

   A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

   B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

   C. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

   D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

Hoàng Đức Long

Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Luôn có hiệu điện thế giữa

2. Khi có hiệu điện thế giữa

3. Không có hiệu điện thế giữa

4. Có hiệu điện thế bằng nhau giữa

a. hai đầu bóng đèn để riêng, chưa mắc vào mạch.

b. hai đầu các bóng đèn mắc song song với nhau.

c. hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua.

d. hai đầu các bóng đèn mắc nối tiếp với nhau.

e. hai cực của nguồn điện.

Hoàng Đức Long

Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

1. Luôn có hiệu điện thế giữa

2. Khi có hiệu điện thế giữa

3. Không có hiệu điện thế giữa

4. Khi có hiệu điện thế định mức giữa

a. hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

b. hai đầu bóng đèn thì đèn sáng bình thường.

c. hai đầu bóng đèn thì đèn sáng dưới mức bình thường.

d. hai cực của nguồn điện.

e. hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua đèn.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN