Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 77
Số lượng câu trả lời 2193
Điểm GP 961
Điểm SP 1205

Người theo dõi (200)

Đang theo dõi (1)

Đỗ Quyên