TNT Yuan

Cho m gam phenol vào 400 ml dung dịch NaOH 0.5M thì phản ứng vừa đủ. a/ Tính m b/Nếu cho lượng phenol trên tác dụng với dung dịch Br2 dư thì thu được x gam kết tủa. Tính x


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết