khanhh

Cho m gam hỗn hợp y gồm nhôm và đồng oxit ( có số mol bằng nhau) tác dụng hoàn toàn với 250ml dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch x và 0,168 lít khí màu nâu đỏ

a/ Viết phương trình

b/ Tính m

c/ Tính Mol HNO3 đã phản ứng

Khánh Đan
4 tháng 11 lúc 20:09
a, PT: \(Al+6HNO_{3\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}Al\left(NO_3\right)_3+3NO_2+3H_2O\)\(CuO+2HNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+H_2O\)b, Ta có: \(n_{NO_2}=\dfrac{0,168}{22,4}=0,0075\left(mol\right)\)Theo PT: \(n_{Al}=\dfrac{1}{3}n_{NO_2}=0,0025\left(mol\right)\)⇒ nAl = nCuO = 0,0025 (mol)⇒ m = mAl + mCuO = 0,0025.27 + 0,0025.80 = 0,2675 (mol)c, Theo PT: \(n_{HNO_3}=2n_{NO_2}+2n_{Cu}=0,02\left(mol\right)\)\(\Rightarrow C_{M_{HNO_3}}=\dfrac{0,02}{0,25}=0,08\left(M\right)\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết