hoàng thị thanh hoa

Cho M= 3^0+3^1+3^2+3^3+…+3^2023. Chứng mình rằng: M chia hết cho 20.

Cái chữ nhỏ kia là mũ nha các bạn.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:20

\(M=3^0+3^1+3^2+...+3^{2023}\)

\(=\left(1+3+3^2+3^3\right)+\left(3^4+3^5+3^6+3^7\right)+...+\left(3^{2020}+3^{2021}+3^{2022}+3^{2023}\right)\)

\(=40+3^4\left(1+3+3^2+3^3\right)+...+3^{2020}\left(1+3+3^2+3^3\right)\)

\(=40+3^4\cdot40+...+3^{2020}\cdot40\)

\(=40\left(1+3^4+...+3^{2020}\right)\)

\(=20\cdot2\left(1+3^4+...+3^{2020}\right)⋮20\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hoàng thị thanh hoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Thủy
Xem chi tiết
Ngô Thị Huệ
Xem chi tiết
nguyễn 12TA4linh
Xem chi tiết
Thái Thanh Loan
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Châu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết