Hoàng Ngọc Hân

Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 1.Vẽ đường (A;R) tiếp xúc với BD.Tính bán kính R

Kiều Vũ Linh
16 tháng 5 lúc 7:42

loading...    

Do ABCD là hình vuông (gt)

⇒ AC ⊥ BD

Gọi E là giao điểm của AC và BD

⇒ E là trung điểm của BD

∆ABD vuông tại A

⇒ BD² = AB² + AD² (Pythagore)

= 1² + 1²

= 2

⇒ BD = √2

Do (A) tiếp xúc với BD nên R = AE

∆ABD vuông tại A

E là trung điểm của BD (cmt)

⇒ AE là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BD

⇒ AE = BD : 2

= √2/2

Vậy R = √2/2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
12wqewd
Xem chi tiết
Uyên Bùi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trang Đỗ Mỹ
Xem chi tiết
Trang Đỗ Mỹ
Xem chi tiết
Phan Thanh Tịnh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyen Binh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết