Bảo Ngân Tạ Ngọc

cho hình vuông ABCD cạnh 36,4cm,M ,N là trung điểm của cạnh AB,BC

a)tính diện tích hình tam giác DMN

b)tính tỉ số phần trăm của diện tích tam giác DMN và diện tích hình vuông ABCD 

a: M là trung điểm của AB

=>\(MA=MB=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{36.4}{2}=18,2\left(cm\right)\)

N là trung điểm của BC

=>\(NB=NC=\dfrac{BC}{2}=18,4\left(cm\right)\)

\(S_{MAD}=\dfrac{1}{2}\times MA\times AD=\dfrac{1}{2}\times18,4\times36,8=18,4^2\left(cm^2\right)\)

\(S_{MBN}=\dfrac{1}{2}\times BM\times BN=\dfrac{1}{2}\times18,4\times18,4=\dfrac{18.4^2}{2}\left(cm^2\right)\)

\(S_{NCD}=\dfrac{1}{2}\times NC\times CD=\dfrac{1}{2}\times18,4\times36,8=18,4^2\left(cm^2\right)\)

\(S_{ABCD}=AB\times BC=36,8^2\)

\(S_{MDN}=S_{ABCD}-S_{AMD}-S_{MBN}-S_{NCD}\)

\(=36,8^2-18,4^2-18,4^2-18,4^2:2=507,84\left(cm^2\right)\)

b: \(\dfrac{S_{MDN}}{S_{ABCD}}=\dfrac{507.84}{36,8^2}=\dfrac{3}{8}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phùng Thế Nam Phong
Xem chi tiết
Wyf
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hân
Xem chi tiết
Nguyên :3
Xem chi tiết
Cường Tất
Xem chi tiết
Mai bùi
Xem chi tiết
Vương Thị Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Lâm
Xem chi tiết
khởi my
Xem chi tiết