tranthuylinh

Cho hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông cạnh 20 cm. Tính thể tích hình trụ. 

Akai Haruma
23 tháng 6 lúc 23:44

Lời giải:

Theo đề thì hình trụ có $h=20$ (cm) và bán kính $r=20:2=10$ (cm)

Thể tích hình trụ là:
$V=\pi r^2h=2000\pi$ (cm3)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a2 và 6a. Cho hình vẽ quay xung quanh cạnh AB, ta được một hình trụ.

Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ này.

Pham Trong Bach

Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2 a 2 2 và 6a. Cho hình vẽ quay xung quanh cạnh AB, ta được một hình trụ.

Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ này.

Pham Trong Bach

Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2 a 2  và 6a. Cho hình vẽ quay xung quanh cạnh AB ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ này

Pham Trong Bach

Một mặt phẳng chứa trục OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó.

Pham Trong Bach

Một mặt phẳng chứa trục OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó.

Pham Trong Bach

Cho hình trụ có đường sinh bằng 10 cm và diện tích xung quanh của hình trụ bằng 160π ( c m 2  ). Tính:

b) Thể tích của hình trụ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN