Nguyễn Đức Anh

Cho hình chóp tứ giác đều �.���� có cạnh bên dài 5�� và diện tích xung quanh bằng 48��2. Tính thể tích của hình chóp đó, giúp mình với

 


Các câu hỏi tương tự
SukhoiSu-35
Xem chi tiết
Phan Thị Việt Hoa
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
ngtt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phùng Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hùng Chu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết