Trang Nghiêm

cho hai đa thức : A(x)=2Xmũ 2 - x mũ 3 và B(X)=x mũ 3 - 2x mũ 2 + 3x -1

   a,tính p(x)=A(x)+B(x)                               b,tìm nghiệm của đa thức P(x)

 

Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 19:33

\(A\left(x\right)=2x^2-x^3\\ B\left(x\right)=x^3-2x^2+3x-1\)

``

a) `P(x)=A(x)+B(x)`

`=2x^2-x^3+x^3-2x^2+3x-1`

`=(x^3-x^3)+(2x^2-2x^2)+3x-1`

`=3x-1`

``

b) `P(x)=0`

`3x-1=0`

`3x=1`

`x=1/3`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Lê
Xem chi tiết
Trang Nghiêm
Xem chi tiết
Linh Lê
Xem chi tiết
nood
Xem chi tiết
Bùi Đặng Khánh Ly
Xem chi tiết
Trang Nghiêm
Xem chi tiết
Bùi Đặng Khánh Ly
Xem chi tiết
Hà Minh Ngọc
Xem chi tiết
Linh Lê
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)