A Thuw

Cho điểm P nằm trên đường thẳng xy. Lấy M thuộc tia Px, N thuộc Py sao cho PM=7cm, PN=2cm.

a. Tính đoạn MN.
b. Lấy E trên đoạn PM sao cho PE =3cm. So sánh NE và PM.

c. Lấy F là trung điểm của đoạn NP. Chứng minh E là trung điểm của đoạn MF.

a: Px và Py là hai tia đối nhau

mà M thuộc tia Px và N thuộc tia Py

nên PM và PN là hai tia đối nhau

=>P nằm giữa M và N

=>MN=MP+PN=9(cm)

b: E thuộc đoạn PM

=>E thuộc tia PM 

mà PN và PM là hai tia đối nhau

nên PN và PE là hai tia đối nhau

=>P nằm giữa N và E

=>NE=NP+PE=2+3=5(cm)

c: F là trung điểm của PN

=>\(FP=FN=\dfrac{NP}{2}=1\left(cm\right)\)

E thuộc đoạn PM

=>E nằm giữa P và M

=>PE+EM=PM

=>NE+3=7

=>NE=4(cm)

PF và PE là hai tia đối nhau

=>P nằm giữa F và E

=>FE=FP+PE=1+3=4(cm)

Vì FE=ME(=4cm)

và E nằm giữa F và M

nên E là trung điểm của FM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Thu Pham
Xem chi tiết
AnhTuan12
Xem chi tiết
AnhTuan12
Xem chi tiết
Nguyễn Tuyết Mai
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Bá Hồng Đăng
Xem chi tiết
Trần Bá Hồng Đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Phạm Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Như Hiếu
Xem chi tiết