Ẩn danh

Cho đa thức P(x)=ax^2+bx+c
Xác định a,b,c biết P(0)=1; P (1)=3; P(-1)=1

Trả lời hộ em với 

P(0)=1

=>\(a\cdot0^2+b\cdot0+c=1\)

=>c=1

=>\(P\left(x\right)=ax^2+bx+1\)

\(\left\{{}\begin{matrix}P\left(1\right)=3\\P\left(-1\right)=1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}a\cdot1^2+b\cdot1+1=3\\a\cdot\left(-1\right)^2+b\cdot\left(-1\right)+1=1\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=2\\a-b=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=1\\b=1\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hân :3
Xem chi tiết
TK Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc An Hy
Xem chi tiết
Phạm Thị Trúc Giang
Xem chi tiết
MÈO MUN
Xem chi tiết
Trần Thu Phương
Xem chi tiết
nguyễn khánh linh
Xem chi tiết
Trần Quốc Anh
Xem chi tiết
bui manh duc
Xem chi tiết
nguyễn thị kim ngân
Xem chi tiết