Thanh Tam

Cho a+b , là các số nguyên có bốn chữ số. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của tổng a+b 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 18:05

Đặt A=a+b

a,b là các số nguyên có 4 chữ số nên \(a,b\in\left\{-9999;-9998;...;-1000;1000;1001;...;9998;9999\right\}\)

\(A=a+b\)

mà a,b là các số nguyên có 4 chữ số

nên \(A_{min}\) khi a,b là các số nguyên âm nhỏ nhất có 4 chữ số

=>Amin=(-9999)+(-9998)=-19997

A=a+b

mà a,b là các số nguyên có 4 chữ số

nên \(A_{max}\) khi a,b là các số nguyên dương lớn nhất có 4 chữ số

=>Amax=9999+9998=19997 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Võ Lâm Hồng Hân
Xem chi tiết
ĐÀO NGỌC KHÁNH
Xem chi tiết
Anh Nguyễn
Xem chi tiết
memori
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Ban Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Ban Mai
Xem chi tiết
Trần Nhật Khoa
Xem chi tiết
ke giau mat
Xem chi tiết
ngocmuoi le
Xem chi tiết