Thanh Tam

Cho A= {14;21; 23;34;19;0}. Tìm x, y , thuộc A , x và y khác nhau sao cho :

a. Tổng x+y  đạt giá trị lớn nhất.            b. Tổng x+y đạt giá trị nhỏ nhất.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 17:50

a: Vì A là tập hợp của các số không âm nên để \(\left(x+y\right)_{max}\) và \(x,y\in A\)

thì x,y là hai số lớn nhất trong A

=>x=34 và y=23

b: Vì B là tập hợp của các số không âm nên để \(\left(x+y\right)_{min}\) và \(x,y\in A\)

thì x,y là hai số nhỏ nhất trong A

=>x=0 và y=14

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Thy
Xem chi tiết
Vũ Lê Bảo Thy
Xem chi tiết
Trần thảo mai
Xem chi tiết
Lê thị minh giang
Xem chi tiết
Phạm Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Thảo
Xem chi tiết
toan hentii
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Thảo
Xem chi tiết
01.Ngô Hà An lớp 6a6
Xem chi tiết