07. Trương Quang Hiếu

cho 9,9 gam Al và Mg vào dd HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lít khí NO( đktc) duy nhất. Tính thành phần % khối lượng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 21:21
Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=a\left(mol\right)\\n_{Mg}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => 27a + 24b = 9,9 (1)\(n_{NO}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)BTe: \(3n_{Al}+2n_{Mg}=3n_{NO}\)=> 3a + 2b = 0,9 (2)(1), (2) => a = 0,1; b = 0,3=> \(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{0,1.27}{9,9}.100\%=27,27\%\\\%m_{Mg}=100\%-27,27\%=72,73\%\end{matrix}\right.\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen ThiHang
Xem chi tiết
luong sy bao
Xem chi tiết
Trương Gia Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Thanh Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Minh Quang
Xem chi tiết