Sang Trần Tiến

Cho 9,65 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào 325 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản xảy ra hoàn hoàn thu được muối chloride và khí.

a/ Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b/ Tìm khối lượng và % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ?

Lê Ng Hải Anh
10 tháng 5 lúc 20:33

a, \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

b, Ta có: 27nAl + 56nFe = 9,65 (1)

Theo PT: \(n_{HCl}=3n_{Al}+2n_{Fe}=0,325.2=0,65\left(mol\right)\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=0,15\left(mol\right)\\n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=0,15.27=4,05\left(g\right)\\m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{4,05}{9,65}.100\%\approx41,97\%\\\%m_{Fe}\approx58,03\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Thanh Như Trương Ngô
Xem chi tiết
Thị Kim Dung Hoàng (k.du...
Xem chi tiết
binden
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Đào Văn Phước Cu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Khoa Anh
Xem chi tiết