Hoàng Quyền

cho 47,2g hỗn hợp na2co3vaf k2co3 tác dụng với dd HCl sau pư thu được 8,96 lit co2 ở đktc a) viết phương thình pư sảy ra b)tình thành phần phần trăm có trong hỗn hợp ban đầu

Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 11:34

a) PTHH: 

\(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\) (1) 

\(K_2CO_3+2HCl\rightarrow2KCl+H_2O+CO_2\uparrow\) (1)

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của \(Na_2CO_3\) và \(K_2CO_3\left(x,y>0\right)\) 

\(n_{CO_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2\left(1\right)}=n_{Na_2CO_3}=x\left(mol\right)\\n_{CO_2\left(2\right)}=n_{K_2CO_3}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow x+y=0,4\left(3\right)\)

Lại có: \(106x+138y=47,2\left(4\right)\) 

Từ (3) và (4) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,4\\106x+138y=47,2\end{matrix}\right.\)

Giải hệ ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,25\left(mol\right)\\y=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Na_2CO_3}=\dfrac{0,25\cdot106\cdot100}{47,2}=56\%\\\%m_{K_2CO_3}=100\%-56\%=44\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phong Nguyệt
Xem chi tiết
Thanh Mai Huỳnh Ngọc
Xem chi tiết
Lê Thị Vi Na
Xem chi tiết
Vinh LÊ
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tieu Viem
Xem chi tiết
07 Tiến Đạt
Xem chi tiết
Vu Dat
Xem chi tiết
Thái hoàng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)