Đoàn Thị Thuyết

Cho 400g dd CuSO4 32% phản ứng vừa đủ với 600g dd Bà( NO3)2 thủ được dd A và kết tủa B a) PTHH, xác định các chất tan b) tìm x=? c) MB =? d) C% chất tan trong A

Thắng Phạm Quang
19 tháng 11 lúc 12:24

\(a)CuSO_4+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow BaSO_4+Cu\left(NO_3\right)_2\)

Chất tan: \(CuSO_4,Ba\left(NO_3\right)_2,Cu\left(NO_3\right)_2\)

\(b)\) chất x nào vậy bạn?

\(c)\) A là Cu(NO3)2, B là BaSO4

\(n_{CuSO_4}=\dfrac{400.32\%}{100\%.160}=0,8mol\\ \)

\(n_{BaSO_4}=n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=n_{CuSO_4}=0,8mol\)

\(m_B=m_{BaSO_4}=0,8.233=186,4g\\ d)m_{ddCu\left(NO_3\right)_2}=400+600-186,4=813,6g\\ m_{Cu\left(NO_3\right)_2}=0,8.188=150,4g\\ C_{\%A}=C_{\%Cu\left(NO_3\right)_2}=\dfrac{150,4}{813,6}\cdot100\%\approx18,49\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thảo
Xem chi tiết
10. Thanh Hằng
Xem chi tiết
Bùi Đức Hiếu
Xem chi tiết
thảo
Xem chi tiết
Đặng Hải Anh
Xem chi tiết
Con Gà Gánk Team
Xem chi tiết
Con Gà Gánk Team
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trần lê việt dũng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)