fish

cho 36g axit axetic tác dunjg với 46g rượu etylic (có axit sunfuric đặc làm xúc tác , điều kiện nhiệt độ thích hợp ) 
a) viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng 
b) tính khối lượng sản phẩm este tạo thành . Biết hiệu suất của phản ứng là 65% 
( cho C = 12 ; O = 16 ; h = 1)

Giúp mình liền với mấy ní oi

Lê Ng Hải Anh
10 tháng 5 lúc 21:00

a, \(CH_3COOH+C_2H_5OH⇌CH_3COOC_2H_5+H_2O\) (đk: to, H2SO4 đặc)

Tên sản phẩm: etyl axetat

b, \(n_{CH_3COOH}=\dfrac{36}{60}=0,6\left(mol\right)\)

\(n_{C_2H_5OH}=\dfrac{46}{46}=1\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,6}{1}< \dfrac{1}{1}\), ta được C2H5OH dư.

Theo PT: \(n_{CH_3COOC_2H_5\left(LT\right)}=n_{CH_3COOH}=0,6\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CH_3COOC_2H_5\left(LT\right)}=0,6.88=52,8\left(g\right)\)

Mà: H = 65%

\(\Rightarrow m_{CH_3COOC_2H_5\left(TT\right)}=52,8.60\%=31,68\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
TM97 FF
Xem chi tiết
Khải Vũ
Xem chi tiết
14.Nguyễn Kim Gia Huệ
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Hau Phuc
Xem chi tiết
Phạm Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
14.Nguyễn Kim Gia Huệ
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Triv
Xem chi tiết