Ẩn danh

Cho 31,6 gam KMnO4, tác dụng hết với dung dịch acid HCl đặc, dư. Toàn bộ lượng chlorine sinh ra được hấp thụ vào 500 mL dung dịch NaOH 4M. Tính nồng độ mol/L của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. (Coi thể tích dung dịch không thay đổi)

Lê Ng Hải Anh
10 tháng 5 lúc 20:23

\(n_{KMnO_4}=\dfrac{31,6}{158}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(2KMnO_4+16HCl\rightarrow2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O\)

Theo PT: \(n_{Cl_2}=\dfrac{5}{2}n_{KMnO_4}=0,5\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=0,5.4=2\left(mol\right)\)

PT: \(Cl_2+2NaOH\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,5}{1}< \dfrac{2}{2}\), ta được NaOH dư.

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaCl}=n_{NaClO}=n_{Cl_2}=0,5\left(mol\right)\\n_{NaOH\left(pư\right)}=2n_{Cl_2}=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{NaOH\left(dư\right)}=2-1=1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{NaCl}}=C_{M_{NaClO}}=\dfrac{0,5}{0,5}=1\left(M\right)\\C_{M_{NaOH}}=\dfrac{1}{0,5}=2\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Bun Nguyen
Xem chi tiết
lê diễm quỳnh
Xem chi tiết
Nhân Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết