Ẩn danh

Cho 15,7 gam hh X gồm Al, Zn tác dụng vừa hết với 400ml dung dịch KOH (d = 1,1 g/ml), thu được dung dịch Y và có 8,6765 lít khí thoát ra (đkc).

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch KOH.

c) Tính nồng độ C, CM của dung dịch Y (coi thể tích dung dịch Y thay đổi không đáng kể).

Hải Anh
4 tháng 4 lúc 20:33

a, Ta có: 27nAl + 65nZn = 15,7 (1)

PT: \(2Al+2KOH+2H_2O\rightarrow2KAlO_2+3H_2\)

\(Zn+2KOH\rightarrow K_2ZnO_2+H_2\)

Theo PT: \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}+n_{Zn}=\dfrac{8,6765}{24,79}=0,35\left(mol\right)\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=0,1\left(mol\right)\\n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{0,1.27}{15,7}.100\%\approx17,2\%\\\%m_{Zn}\approx82,8\%\end{matrix}\right.\)

b, \(n_{KOH}=n_{Al}+2n_{Zn}=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{KOH}}=\dfrac{0,5}{0,4}=1,25\left(M\right)\)

c, Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{KAlO_2}=2n_{Al}=0,1\left(mol\right)\\n_{K_2ZnO_2}=n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{KAlO_2}}=\dfrac{0,1}{0,4}=0,25\left(M\right)\\C_{M_{K_2ZnO_2}}=\dfrac{0,2}{0,4}=0,5\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Ta có: m dd sau pư = 15,7 + 400.1,1 - 0,35.2 = 455 (g)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{KAlO_2}=\dfrac{0,1.98}{455}.100\%\approx2,15\%\\C\%_{K_2ZnO_2}=\dfrac{0,2.175}{455}.100\%\approx7,69\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Anh Khoa
Xem chi tiết
17 Trường Phú 7A11
Xem chi tiết
Nhân Lê
Xem chi tiết
Tố Quyên
Xem chi tiết
nguyễn lam phương
Xem chi tiết
Ngô Duy Phong
Xem chi tiết
Dương Quá
Xem chi tiết
Liễu Huyền Châu
Xem chi tiết
Vy Ngọc Đình
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết