Hue Thah

Cho 10,6g hỗn hợp A ( rượu etylic và axit axetic ) phản ứng với kali cacbonat vừa đủ thì thu được 1,12 lít khí ở đkien tiêu chuẩn. Hãy tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

Lê Ng Hải Anh
5 tháng 5 lúc 23:49

\(n_{CO_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

PT: \(K_2CO_3+2CH_3COOH\rightarrow2CH_3COOK+CO_2+H_2O\)

Theo PT: nCH3COOH = 2nCO2 = 0,1 (mol)

Đến đây tính tiếp giống bài với CaCO3 mình vừa trả lời bạn nhé.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hân Nguyễn
Xem chi tiết
Phú Hưng
Xem chi tiết
ID Mikoyu
Xem chi tiết
ID Mikoyu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Liying Zhao
Xem chi tiết
vũ đỗ diệu linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Ngọc Anh Trương Nữ
Xem chi tiết
Ngọc Anh
Xem chi tiết