Bảo Ngân Tạ Ngọc

Cây bàng trường em có 1200 chiếc lá .Sau ngày thứ 1 rụng 5 lá ,ngày thứ 2 rụng 7 lá,ngày thứ 3 rụng 9 lá.Hỏi  sau 30 ngày cây bàng còn lại bao nhiêu lá?

Kiều Vũ Linh
16 tháng 5 lúc 16:21

Gọi x (chiếc lá) là số chiếc lá ngày thứ 30 cây bàng rụng

Ta có:

(x - 5) : 2 + 1 = 30

(x - 5) : 2 = 30 - 1

(x - 5) : 2 = 29

x - 5 = 29 × 2

x - 5 = 58

x = 58 + 5

x = 63

Tổng số chiếc lá cây bàng đã rụng sau ngày thứ 30:

(63 + 5) × 30 : 2 = 1020 (chiếc lá)

Số chiếc lá còn lại trên cây bàng sau 30 ngày:

1200 - 1020 = 180 (chiếc)

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn kiệt
16 tháng 5 lúc 17:53

Gọi x (chiếc lá) là số chiếc lá ngày thứ 30 cây bàng rụng

 

Ta có:

 

(x - 5) : 2 + 1 = 30

 

(x - 5) : 2 = 30 - 1

 

(x - 5) : 2 = 29

 

x - 5 = 29 × 2

 

x - 5 = 58

 

x = 58 + 5

 

x = 63

 

Tổng số chiếc lá cây bàng đã rụng sau ngày thứ 30:

 

(63 + 5) × 30 : 2 = 1020 (chiếc lá)

 

Số chiếc lá còn lại trên cây bàng sau 30 ngày:

 

1200 - 1020 = 180 (chiếc)

Đáp số:180 chiếc lá 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HUYNH HUU HUNG
Xem chi tiết
Tống Quỳnh Mai Thư
Xem chi tiết
Tong Khanh Duong
Xem chi tiết
Sơn_2010
Xem chi tiết
to minh hao
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Đình Lực
Xem chi tiết
Trần Thị Loan
Xem chi tiết
Nguyễn Miu Xu
Xem chi tiết
Trần Kiều Trúc Anh
Xem chi tiết
Dương Minh Tiến
Xem chi tiết