Phạm Minh

Câu 8 (3 điểm ) : Một ấm điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun
sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 25 o C. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiết lượng cung
cấp để đun sôi nước được coi là có ích. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
a. Tính nhiệt lượng cần để đun sôi 2 lít nước trên.
b. Tính nhiệt lượng ấm điện đã tỏa ra khi đó.
c. Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Đăng Khoa
19 tháng 11 lúc 20:51

a)

\(Q_{Thu}=C.m.\Delta t=4200.2.75=630000\left(J\right)\)

b)

\(Q_{Tỏa}=\dfrac{Q_{Thu}}{90\%}.100\%=\dfrac{630000}{90\%}.100\%=700000\left(J\right)\)

c)

\(t=\dfrac{Q_{tỏa}}{P}=\dfrac{700000}{100}=700\left(S\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Anime Tube
Xem chi tiết
nhunhi
Xem chi tiết
Unknow
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Thuyên Trần
Xem chi tiết
Võ Chí Cường
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)