Nguyen Nguyen

Câu 5 viết phương trình thực hiện chuyển hóa sau: CaC2---->C2H2----->C2H4----->C2H4 br2. Câu6: cho 5,6 lít hỗn hợp CH4 và C2H4 (đktc) lội qua dung dịch brom người ta thu được 9,4 g đi brometan(C2H4 br2) biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn câu:a: viết ptpu xảy ra câu:b: tính thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp câu7: đốt cháy hoàn toàn 3 g hidrocacbon a thu được 8,8 g khí CO2 và 5,4 g H2O xác định ctbt của a (biết Ma=30) câu8: đốt cháy hoàn toàn 0,3 g hidrocacbon a thu được 0,224 l khí CO2 (dktc) và 0, 18 g H2O xác định ctpt của ai (biết Ma=60) giải cho mình 4 câu này với mình chân thành cảm ơn

Khánh Đan
26 tháng 3 lúc 23:01

Câu 5:

\(CaC_2+2H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2+C_2H_2\)

\(C_2H_2+H_2\underrightarrow{t^o,Pd}C_2H_4\)

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

Câu 6:

a, \(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

b, Ta có: \(n_{C_2H_4Br_2}=\dfrac{9,4}{188}=0,05\left(mol\right)=n_{C_2H_4}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,05.22,4}{5,6}.100\%=20\%\\\%V_{CH_4}=80\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
26 tháng 3 lúc 23:09

Câu 7:

Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\)

→ nH2O > nCO2 ⇒ A là ankan.

nA = 0,3 - 0,2 = 0,1 (mol)

Gọi CTPT của A là CnH2n+2

\(\Rightarrow n=\dfrac{n_{CO_2}}{n_A}=2\)

Vậy: A là C2H6.

Câu 8:

\(n_{CO_2}=\dfrac{0,224}{22,4}=0,01\left(mol\right)=n_C\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{0,18}{18}=0,01\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,01.2=0,02\left(mol\right)\)

⇒ mC + mH = 0,01.12 + 0,02.1 = 0,14 (g) < mA

→ A gồm C, H và O.

⇒ mO = 0,3 - 0,14 = 0,16 (g) \(\Rightarrow n_O=\dfrac{0,16}{16}=0,01\left(mol\right)\)

Gọi CTPT của A là CxHyOz.

⇒ x:y:z = 0,01:0,02:0,01 = 1:2:1

→ CTPT của A có dạng (CH2O)n.

\(\Rightarrow n=\dfrac{60}{12+2+16}=2\)

Vậy: CTPT của A là C2H4O2

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hân Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Kiều Phạm Xuân
Xem chi tiết
Lam Vu
Xem chi tiết
Dũng Hồ
Xem chi tiết
bảo lộc
Xem chi tiết
Trinh Dao
Xem chi tiết
lê thị thanh minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)