Phạm Minh

Câu 5: Một bếp điện có dây điện trở làm bằng dây nikelin có chiều dài 50m, tiết diện 0,25mm2, điện trở suất ρ = 0,4.106 Ω.m, được đặt vào hiệu điện thế 220V.

Tính điện trở của dây.Nếu gập dây điện trở của bếp thành dây dẫn mới có chiều dài , công suất của bếp thay đổi như thế nào so với ban đầu?
Đăng Khoa
19 tháng 11 lúc 18:25

+)     Điện trở của dây:

\(R=\rho.\dfrac{l}{S}=0,4.10^{-6}.\dfrac{50}{2,5.10^{-7}}=80\left(ÔM\right)\) ( đổi \(0,25mm^2=2,5.10^{-7}m^2\))

+)     \(l_1=l.\dfrac{1}{2}=50.\dfrac{1}{2}=25\left(m\right)\)

         \(S_1=S.2=2,5.10^{-7}.2=5.10^{-7}\left(m^2\right)\)

         \(R_1=\rho.\dfrac{l_1}{S_1}=0,4.10^{-6}\dfrac{25}{5.10^{-7}}=20\left(ÔM\right)\)

          \(P=\dfrac{U^2}{R}=\dfrac{220^2}{50}=968\left(W\right)\)

            \(P_1=\dfrac{U^2}{R_1}=\dfrac{220^2}{20}=2420\left(W\right)\)

        \(\Rightarrow P_1=2,5P\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ninh
Xem chi tiết
trần khánh huyền
Xem chi tiết
0__0
Xem chi tiết
Maki
Xem chi tiết
Caodangkhoa
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Trần Duy Sang
Xem chi tiết
quả lê và trang
Xem chi tiết
NahhVN
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)