Khánh vy

Câu 1:Hoàn thành chuỗi phản ứng a)Fe->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe2(SO4)3 b)Na->Na2O->Na2CO3->Na2SO4->BaSO4 Câu 2:Nhận biết a)4 lọ mất nhãn:HCl,BaCl2,NaOH,Na2SO4 b)3 lọ:NaCl,Na2SO4,NaOH Câu 3:Cho Zn vào 100 ml dung dịch HCl phản ứng xong thu được 1,12(l) h2 a)Viết PTHH b)Tính khối lượng Zn đã phản ứng Giúp em voi e sắp thi roii:((

Lê Ng Hải Anh
6 tháng 12 2023 lúc 23:13

Câu 1:

a, \(2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\)

\(FeCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Fe\left(OH\right)_3\)

\(2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

\(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

b, \(4Na+O_2\rightarrow2Na_2O\)

\(Na_2O+CO_2\rightarrow Na_2CO_3\)

\(Na_2CO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+CO_2+H_2O\)

\(Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2NaCl+BaSO_4\)

 

Bình luận (0)
Lê Ng Hải Anh
6 tháng 12 2023 lúc 23:16

Câu 2:

a, - Trích mẫu thử.

- Nhỏ từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Quỳ hóa đỏ: HCl

+ Quỳ hóa xanh: NaOH

+ Quỳ không đổi màu: BaCl2, Na2SO4 (1)

- Cho mẫu thử nhóm (1) pư với dd BaCl2

+ Có tủa trắng: Na2SO4

PT: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaCl+BaSO_4\)

+ Không hiện tượng: BaCl2

- Dán nhãn.

b, - Trích mẫu thử.

- Nhỏ từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Quỳ hóa xanh: NaOH

+ Quỳ không đổi màu: NaCl, Na2SO4 (1)

- Cho mẫu thử nhóm (1) pư với dd BaCl2

+ Có tủa trắng: Na2SO4

PT: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaCl+BaSO_4\)

+ Không hiện tượng: NaCl

- Dán nhãn.

Bình luận (0)
Lê Ng Hải Anh
6 tháng 12 2023 lúc 23:17

Câu 3:

a, \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

b, \(n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{Zn}=n_{H_2}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Zn}=0,05.65=3,25\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngân Phương
Xem chi tiết
Nguyehdn
Xem chi tiết
Nguyễn Thuý Hiền
Xem chi tiết
Hà Nguyễn
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn
Xem chi tiết
minh đức
Xem chi tiết
sophia
Xem chi tiết
Trân
Xem chi tiết
hùng
Xem chi tiết