NNL7

Câu 14: Trong chuyển động tròn đều, vecto vận tốc có

A. độ lớn ko đổi nhưng hướng thay đổi 

B. độ lớn và hướng thay đổi

C. độ lớn thay đổi nhưng hướng ko đổi

D. độ lớn và hướng thay đổi

Câu 16: Năng lượng toàn phần ở một động cơ xăng bằng 

A. tổng năng lượng có ích và năng lượng hao phí

B. tích năng lượng có ích và năng lượng hao phí

C. thương số giữa năng lượng có ích và năng lượng hao phí

D. hiệu năng lượng có ích và năng lượng hao phí

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 20:09

14. D

16. A

Bình luận (0)
Tô Mì
14 tháng 5 lúc 2:48

14. A

16. A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đức Phú
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
quỳnh anh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết