Dương Thùy

Câu 1 : tìm từ đọc khác 1) draw. Place. hate. Date từ gạch dưới chữ là a 2 ) speak. Ear. Near. Bear từ gạch dưới chữ là ra 3) age. Headache. matter. Make. Từ gạch ngang dưới chữ là a lưu ý từ headache từ a đứng sau là gạch dưới chữ 4 ). Visit was. Music sat Từ gạch ngang dưới chữ là s 5) cook. Floor. Foot soon Từ gạch ngang dưới chữ là oo C2 chọn từ đúng 1)He often travels .......car.......my father. (By....for/by.....with/with .....by) 2) It......rainy in summer. (Often is /is often/often) 3) What did she.....? (Draw/drawed/drew) 4) Do you want to go ........? (swim/swimming/ swim ming) 5)What .......the matter with you yesterday morning? (Is / was/were) C3 tìm từ khác loại Teacher. Engineer. Warmer. Driver Các bạn giúp mình với mình cảm ơn

Chu Hải Phong
19 tháng 11 lúc 14:56

TA  lớp 6 mà, chuyển sang lớp 6 mà hỏi

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:47

1 draw

2 speak

3 matter

4 sat

5 floor

C2

1 by - with

2 is often

3 draw

4 swimming

5 was

C3 

warmer

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thanh Ngọc
Xem chi tiết
ngôi sao miya
Xem chi tiết
lovephy
Xem chi tiết
Phạm Thị Hà Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phạm Thị Hồng Thắm
Xem chi tiết
Phạm Thị Ngọc Linh
Xem chi tiết
Best Friend
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Lam
Xem chi tiết