Nguyễn quốc việt

Câu 1: Có ba điện trở R1= R2 = 60 , R3 = 120 mắc như hình vẽ, hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch là 120V. a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch? b) Tính cường độ dòng điện trong mạch và qua các điện trở? Và hiệu điện thế đặt vào hai đầu các điện trở?

nthv_.
1 tháng 11 2021 lúc 8:15

a. \(R=R1+\left(\dfrac{R2.R3}{R2+R3}\right)=60+\left(\dfrac{60.120}{60+120}\right)=100\left(\Omega\right)\)

b. \(I=I1=I23=U:R=120:100=1,2A\left(R1ntR23\right)\)

\(U1=I1.R1=1,2.60=72V\)

\(U2=U3=U23=U-U1=120-72=48\left(V\right)\)(R1//R2)

\(\left[{}\begin{matrix}I2=U2:R2=48:60=0,8A\\I3=U3:R3=48:120=0,4A\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
creeper
1 tháng 11 2021 lúc 8:11

1589886725-cach-giai-bai-tap-dinh-luat-om-cho-doan-mach-hon-hop-19png.png

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
tun nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Việt
Xem chi tiết
Hồ Minh Khang
Xem chi tiết
Lovell Felix
Xem chi tiết
Bảo Duy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hải
Xem chi tiết
NT Kiệt
Xem chi tiết
Minh Trí Vũ
Xem chi tiết
Trần Duy Sang
Xem chi tiết