Nguyễn Thanh Huyền

 

cần giúp gấp vs ạ , em cảm ơn nhìu

Akai Haruma
3 tháng 2 lúc 14:15

c/

$C=\frac{11}{2}(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+...+\frac{2}{91.93})$

$=\frac{11}{2}\left(\frac{3-1}{1.3}+\frac{5-3}{3.5}+...+\frac{93-91}{91.93}\right)$

$=\frac{11}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+....+\frac{1}{91}-\frac{1}{93}\right)$

$=\frac{11}{2}(1-\frac{1}{93})$

$=\frac{11}{2}.\frac{92}{93}=\frac{506}{93}$

Bình luận (0)
Akai Haruma
3 tháng 2 lúc 14:26

d/

$D=5\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+...+\frac{1}{675}\right)$

$=\frac{5}{2}\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{15}+\frac{2}{35}+...+\frac{2}{675}\right)$

$=\frac{5}{2}\left(\frac{3-1}{1.3}+\frac{5-3}{3.5}+\frac{7-5}{5.7}+...+\frac{27-25}{25.27}\right)$

$=\frac{5}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{25}-\frac{1}{27}\right)$
$=\frac{5}{2}\left(1-\frac{1}{27}\right)$
$=\frac{5}{2}.\frac{26}{27}=\frac{65}{27}$

Bình luận (0)
Akai Haruma
3 tháng 2 lúc 14:26

e/

$E=13\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}...+\frac{1}{1023}\right)$

$=\frac{13}{2}\left(\frac{2}{15}+\frac{2}{35}+\frac{2}{63}+...+\frac{2}{1023}\right)$

$=\frac{13}{2}\left(\frac{5-3}{3.5}+\frac{7-5}{5.7}+\frac{9-7}{7.9}+...+\frac{33-31}{31.33}\right)$

$=\frac{13}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{31}-\frac{1}{33}\right)$
$=\frac{13}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{33})=\frac{65}{33}$
$=\frac{5}{2}.\frac{26}{27}=\frac{65}{27}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Khổng Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Linh😌
Xem chi tiết
Tuấn Quy Nguyễn
Xem chi tiết
Khổng Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Nam
Xem chi tiết
Thùy Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết