MiMi -chan
Bộ nguồn gồm 4 nguồn giống nhau mỗi nguồn có E= 3V, r= 1 ôm, R1= 6 ôm, R2= 4 ôm, R3 = 10 ôm, Đ (3V-3W)Tính a) Cường độ dòng điện mạch chínhb) Đèn Đ sáng thế nào? Tại sao?

loading...

nguyễn thị hương giang
22 tháng 11 lúc 21:31
\(R_Đ=\dfrac{U_Đ^2}{P_Đ}=\dfrac{3^2}{3}=3\Omega;I_{Đđm}=\dfrac{P_Đ}{U_Đ}=\dfrac{3}{3}=1A\)Mắc bộ hỗn hợp: \(\left\{{}\begin{matrix}\xi_b=4\xi=4\cdot3=12V\\r_b=4r=4\cdot1=4\Omega\end{matrix}\right.\)\(CTM\) ngoài: \(\left[\left(R_1ntR_2\right)//R_3\right]ntR_Đ\)\(R_{12}=R_1+R_2=6+4=10\Omega\)\(R_{123}=\dfrac{R_{12}\cdot R_3}{R_{12}+R_3}=\dfrac{10\cdot10}{10+10}=5\Omega\)\(R_{tđ}=R_{123}+R_Đ=5+3=8\Omega\)a)Dòng điện mạch chính: \(I=\dfrac{\xi_b}{r_b+R_N}=\dfrac{12}{4+8}=1A\)b)\(U_N=\xi-I\cdot r=12...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HIEU BUI
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Chuyengia247
Xem chi tiết