NGUYỄN THỊ THÙY ÂN

Bài 8: Một người đi xe đạp từ A đến B, gồm 2 đoạn đường: đường đá và đường nhựa. Người đó đi trên đoạn đường đá với vận tốc 10km/h, đi trên đoạn đường nhựa với vận tốc 15km/h. Người đó đến B sau 4 giờ. Biết đoạn đường nhựa dài gấp rưỡi đoạn đường đá. Tính độ dài quãng đường AB.

giải bt bằng cách lập pt

Cihce
20 tháng 3 lúc 0:30

Gọi \(x\left(km\right)\) là độ dài quãng đường AB \(\left(x>0\right)\) 

Vận tốc đi trên đoạn đường đá là: 10km/h

Vận tốc đi trên đoạn đường nhựa là: 15km/h

Đổi: gấp rưỡi = \(\dfrac{2}{3}\)

Thời gian đi trên đoạn đường đá là: \(\dfrac{x}{10}\left(h\right)\)  

Độ dài của đoạn đường nhựa là: \(\dfrac{2}{3}.x\left(km\right)\)

Thời gian đi trên đoạn đường nhựa là: \(\dfrac{3}{2}.x:15=\dfrac{x}{10}\left(h\right)\) 

Vì người đó đến B sau 4 giờ nên ta có phương trình:

\(\dfrac{x}{10}+\dfrac{x}{10}=4\\ \Leftrightarrow x\left(\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{10}\right)=4\\ \Leftrightarrow x\dfrac{1}{5}=4\\ \Leftrightarrow x=4:\dfrac{1}{5}\\ \Leftrightarrow x=20\) 

Độ dài của đoạn đường nhựa là:

\(\dfrac{3}{2}.20=30\left(km\right)\) 

Độ dài quãng đường AB là:

\(20+30=50\left(km\right)\).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Cao Võ Trung Nguyên
Xem chi tiết
Hoang thi dieu linh
Xem chi tiết
lão đại
Xem chi tiết
Toán-LÍ-Hoá (Hội Con 🐄)...
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Kính
Xem chi tiết
Trấn Thùy
Xem chi tiết
Bắp Ngô
Xem chi tiết
Vũ Quốc Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trà My
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)