Lê Thị Thu hiệp

Bài 8: (HSG Tỉnh 2007) Ba người chia nhau một tấm vài. Người thứ nhất lấy 18 tấm vải, người thứ hai lấy gấp 5 lần người thứ nhất nên trả nhiều hơn 120000 đồng, người thứ ba lấy số vải còn lại. Biết giá 1m vài 12000 đ. Hỏi chiều dài tấm vải, và mỗi người mua bao nhiêu mét, trả bao nhiêu tiền ? Giúp mình với

Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 12 2023 lúc 22:27

Sửa đề: Người thứ nhất lấy 1/8 tấm vải

Người thứ hai lấy đi \(5\cdot\dfrac{1}{8}=\dfrac{5}{8}\)(tấm vải)

Người thứ ba lấy đi: \(1-\dfrac{1}{8}-\dfrac{5}{8}=\dfrac{2}{8}=\dfrac{1}{4}\)(tấm vải)

Người thứ hai trả nhiều hơn người thứ nhất 120000 đồng

mà giá 1 mét vải là 12000 đồng

nên người thứ hai lấy nhiều hơn người thứ nhất 10m vải

mà người thứ hai lấy nhiều hơn người thứ nhất 5 lần

nên người thứ nhất lấy đi:

\(10\cdot\dfrac{1}{4}=2,5\left(m\right)\)

Độ dài tấm vải là:

\(2,5:\dfrac{1}{8}=20\left(m\right)\)

Người thứ hai lấy đi: \(20\cdot\dfrac{5}{8}=12,5\left(m\right)\)

Người thứ ba lấy đi: 20-12,5-2,5=5(m)

Số tiền người thứ nhất phải trả là: \(2,5\cdot12000=30000\left(đồng\right)\)

Số tiền người thứ hai phải trả là:

\(12,5\cdot12000=150000\left(đồng\right)\)

Số tiền người thứ ba phải trả là:

\(5\cdot12000=60000\left(đồng\right)\)


Các câu hỏi tương tự
Messi Của Việt Nam
Xem chi tiết
Kim Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Toujou Aya
Xem chi tiết
Thuỳ Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
nguyentruclam
Xem chi tiết
Lãng Quân
Xem chi tiết
Trần Thiên Sơn
Xem chi tiết
Trần Thị Ngoan
Xem chi tiết