Trần Nguyễn Trang My

Bài 5: (0,5 điểm) Cho biểu thức A=2+2 mũ 2+ 2 mũ 3 +............+ 2 mũ 2023+ 2 mũ 2024 a) Thu gọn A b) Tìm số tự nhiên n biết 2.A + 4 = 2n c) Chứng tỏ A chia hết cho 3 d) Tìm số dư khi chia A cho 7

hehe

Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 18:55

a) \(A=2+2^2+...+2^{2024}\)

\(2A=2^2+2^3+...+2^{2025}\)

\(2A-A=2^2+2^3+...+2^{2025}-2-2^2-...-2^{2024}\)

\(A=2^{2025}-2\) 

b) \(2A+4=2n\)

\(\Rightarrow2\cdot\left(2^{2025}-2\right)+4=2n\)

\(\Rightarrow2^{2026}-4+4=2n\)

\(\Rightarrow2n=2^{2026}\)

\(\Rightarrow n=2^{2026}:2\)

\(\Rightarrow n=2^{2025}\) 

c) \(A=2+2^2+2^3+...+2^{2024}\)

\(A=\left(2+2^2\right)+\left(2^3+2^4\right)+...+\left(2^{2023}+2^{2024}\right)\)

\(A=2\cdot3+2^3\cdot3+...+2^{2023}\cdot3\)

\(A=3\cdot\left(2+2^3+...+2^{2023}\right)\)

d) \(A=2+2^2+2^3+...+2^{2024}\)

\(A=2+\left(2^2+2^3+2^4\right)+\left(2^5+2^6+2^7\right)+...+\left(2^{2022}+2^{2023}+2^{2024}\right)\)

\(A=2+2^2\cdot7+2^5\cdot7+...+2^{2022}\cdot7\)

\(A=2+7\cdot\left(2^2+2^5+...+2^{2022}\right)\)

Mà: \(7\cdot\left(2^2+2^5+...+2^{2022}\right)\) ⋮ 7

⇒ A : 7 dư 2 

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Tien nu tinh yeu
Xem chi tiết
tong thi hong tham
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Xem chi tiết
đồ ngốc ahihi
Xem chi tiết
ngọc
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Hưng
Xem chi tiết
Hoàng Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Tố Như
Xem chi tiết
Lê thị bảo an
Xem chi tiết