Bênh Quỳnh

Bài 3 (1,5 điểm). Bạn Bình trong kì nghỉ hè đã cùng mẹ bán hoa quả. Biết rằng thùng hoa quả bao gồm táo, lê và roi. Số táo trong thùng là 30 quả. Số quả lê bằng 60% số quả táo.

a) Tính số quả lê trong thùng.

b) Tính tổng số quả trong thùng biết số quả táo chiếm 30 %  tổng số quả

c) tính số quả roi

Bài 5  Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. So sánh hai đoạn thẳng OA và AB.

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho BC = 10cm. Tính OC?

Trần Thị Tâm Như
16 tháng 5 lúc 16:26

Bài 3:
a) Số quả lê là : 60% * 30 =18 ( quả )

b) Tổng số quả trong thùng là : 30 : 30/100 = 100 ( quả )

c) Số quả roi là : 100 - ( 18 + 30 ) = 52 ( quả )

Bài 5:

a) Trên tia Ox, ta có: OA = 3 cm ; OB = 6 cm => A sẽ nằm giữa OB 

Vì A nằm giữa AB nên: 

OA + AB = OB

3 + AB = 6

AB = 6-3

AB = 3 ( cm )
Mà OA=3cm, OB = 3cm nên OA=OB

b) Điểm A là trung điểm của OB vì OA=AB=OB/2

c) Vì C là tia đối của tia Ox nên O nằm giữa CA, CB và Cx.

Khi O nằm giữa CB thì ta có: 

CO + OB = CB

CO + 6 = 10

CO = 10 - 6 

CO = 4 ( cm )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NCS MusicGame
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tuyết Chinh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
kanzuki mizuki
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Khánh Linh Đỗ
Xem chi tiết
Ngô Mỹ Tâm
Xem chi tiết
Huyen Pham
Xem chi tiết
PhạmTrúcQuỳnh_09
Xem chi tiết