Thành Long Nguyễn

Bài 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng ngày m tháng c năm abcd. Đó là thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Hãy xác định ngày lịch sử này, biết rằng m là số ngày của một tuần và ab x 3 = cd + 3.


Các câu hỏi tương tự
Đặng Võ Ngọc Hà😘
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
Hoa Tulip
Xem chi tiết
nguyen thi viet vinh
Xem chi tiết
Hanayo Heartfilia
Xem chi tiết
Đảo Phan
Xem chi tiết
hai anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Tâm
Xem chi tiết