Nguyễn Diệu Anh

B. BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1. Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 250 Bài 2. Tìm hai số khi biết trung bình cộng của chúng bằng 64 và hiệu của hai số đó bằng 16 Bài 3. Hai bể chứa 39801 dầu. Nếu chuyển 500l dầu từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất là 160l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi bể có bao nhiêu lít dầu? Bài 4. Tổng của 4 số chẵn liên tiếp là 108. Tìm 4 số đó Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 96m. Nếu bớt chiều dài 6m, thêm chiều rộng 4m thì số đo của hai chiều bằng nhau. Tính diện tích mảnh vườn đó. Bài 6. Tổng của hai số chẵn bằng 102. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 18 số chẵn liên tiếp. Bài 7. Khối lớp Năm, khối lớp Bốn và khối lớp Ba quyên góp được 2005 quyển vở giúp các bạn nghèo. Tổng số vở của khối lớp Bốn và khối lớp Ba nhiều hơn số vở của khối lớp Năm là 565 quyển. Số vở của khối lớp Ba ít hơn khối lớp Bốn là 15 quyển. Hỏi mỗi khối quyên góp được bao nhiêu quyển vở

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 18:19

Bài 7:

Số quyển vở khối 5 góp được là

\(\dfrac{2005-565}{2}=720\left(quyển\right)\)

Tổng số vở hai khối 3 và 4 góp được là:

720+565=1285(quyển)

Khối 3 góp được:

\(\dfrac{1285-15}{2}=\dfrac{1270}{2}=635\left(quyển\right)\)

Khối 4 góp được:

635+15=650(quyển)

Câu 6:

Giữa hai số chẵn có 18 số chẵn liên tiếp nên khoảng cách giữa chúng là:

18*2+2=38

Số thứ nhất là:

\(\dfrac{102+38}{2}=\dfrac{140}{2}=70\)

Số thứ hai là:

70-38=32

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Diệu Anh
Xem chi tiết
Hoang Minh Hieu
Xem chi tiết
Lê Huỳnh Mỹ Tâm
Xem chi tiết
Nguyen Quang Minh
Xem chi tiết
Doãn Hoàng Công Phúc
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Diễm
Xem chi tiết
Hải An
Xem chi tiết
Đinh Phương Trang
Xem chi tiết
Cure Beauty
Xem chi tiết