bùi mai lâm nhi

After the accident, he stuffered from loss of ...

A.memory           B. memorize           C. meomorable           D. memorably

bbiLinh
27 tháng 5 lúc 13:55

A

Câu hoàn chỉnh:After the accident,he stuffered from loss of memory.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Hân
Xem chi tiết
quân
Xem chi tiết
NLCD
Xem chi tiết
Tien Long Truong
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Vân Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)