_______ a clock in your room

a. are there b. is there c. have there d.has there

bbiLinh
27 tháng 5 lúc 13:53

B

Câu hoàn chỉnh: Is there a clock in your room?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Ngọc Khuê
Xem chi tiết
Cao Văn Hải
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
nayeonlands2209
Xem chi tiết
Khánh Quỳnh Lê
Xem chi tiết
quang hao tran dang
Xem chi tiết
Lê Trinh Dư
Xem chi tiết
NGUYỄN THỊ LINH NGA
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết