Hà Anh Nguyễn

a. -7105-(155-7105)+355

b. (35-815)-(795-65)

c. 5-(197-2015)-2015

d. 4567+(1234-4567)-(-66)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 9 lúc 7:35

a: \(=-7105-155+7105+355=200\)

b: \(=35-815-795+65=100-1600=-1500\)

c: \(=5-197+2015-2015=-192\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự