lan hương nguyễn

a) 52,6 x 12 + 52,6 x 18

b) 198,27 x 20 - 98,27 x 20

c) 11,2 + 22,3 + 33,4 + 44,5 + 55,6 + 66,7

Giúp mình bài tính nhanh này nha mình cần gấp

Nguyễn Ngọc Khánh Linh
22 tháng 11 lúc 19:30
a)\(52,6 . 12 + 52,6 . 18 \)\(=52,6 . (12+18) \)\(=52,6.30\)\(=1578\)b)\( 198,27 . 20 - 98,27 . 20 \)\(=20.(198,27-98,27)\)\(=20.100\)\(=2000\)c)\( 11,2 + 22,3 + 33,4 + 44,5 + 55,6 + 66,7\)\(=33,5+ 33,4 + 44,5 + 55,6 + 66,7\)\(=66,9 + 44,5 + 55,6 + 66,7\)\(=111,4 + 55,6 + 66,7\)\(=167+66,7\)\(=233,7\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Hùng Minh
22 tháng 11 lúc 19:53
a)52,6.12+52,6.1852,6.12+52,6.18=52,6.(12+18)=52,6.(12+18)=52,6.30=52,6.30=1578=1578b)198,27.20−98,27.20198,27.20−98,27.20=20.(198,27−98,27)=20.(198,27−98,27)=20.100=20.100=2000=2000c)11,2+22,3+33,4+44,5+55,6+66,711,2+22,3+33,4+44,5+55,6+66,7=33,5+33,4+44,5+55,6+66,7=33,5+33,4+44,5+55,6+66,7=66,9+44,5+55,6+66,7=66,9+44,5+55,6+66,7=111,4+55,6+66,7=111,4+55,6+66,7=167+66,7=167+66,7=233,7
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thị Mai Phương Trần
Xem chi tiết
Võ Thành	Tín
Xem chi tiết
Vũ Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Hoàng Hà Vy
Xem chi tiết
Cô nàng Sư Tử
Xem chi tiết
Rose Park
Xem chi tiết
Đoàn Quang Vinh
Xem chi tiết
làm gì
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Minh Đức Nguyễn
Xem chi tiết