Van Gogh

a) 3 - (17-x) = -12                                            

b) -26 - (x-7) = 0                                              

c) 25 + (-2+x) = 5                                            

d) 30+ (32-x) = 10         

ILoveMath
5 tháng 12 2021 lúc 15:52

\(a,3-\left(17-x\right)=-12\\ \Rightarrow17-x=15\\ \Rightarrow x=2\\ b,-26-\left(x-7\right)=0\\ \Rightarrow x-7=-26\\ \Rightarrow x=-19\\ c,25+\left(-2+x\right)=5\\ \Rightarrow-2+x=20\\ \Rightarrow x=18\\ d,30+\left(32-x\right)=10\\ \Rightarrow32-x=-20\\ \Rightarrow x=52\)

Bình luận (1)
Trần Ái Linh
5 tháng 12 2021 lúc 15:53

a) `3-(17-x)=-12`

`3-17+x=-12`

`x=-12-3+17`

`x=2`

b) `-26-(x-7)=0`

`-26-x+7=0`

`-19-x=0`

`x=-19`

c) `25+(-2+x)=5`

`25-2+x=5`

`x=5-25+2`

`x=-18`

d) `30+(32-x)=10`

`30+32-x=10`

`62-x=10`

`x=52`

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
xua Dinh
Xem chi tiết
Nguyễn Yến Nhi
Xem chi tiết
Phạm như quỳnh
Xem chi tiết
ʚTrần Hòa Bìnhɞ
Xem chi tiết
tiến nguyễn phú
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết