Hùng Tiến

9.She (usually/not/finish)____________her homework before going to play tennis

10.Laura(often/not/like)______________watching action films on TV

Tô Mì
19 tháng 9 lúc 21:32

9. She doesn't usually finish her homework before going to play tennis.

10. Laura often doesn't like watching action films on TV.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyenthuylinh
Xem chi tiết
Mai Enk
Xem chi tiết
giang
Xem chi tiết
Ngoc Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Đăng Hải Phong
Xem chi tiết
Thịnh Lê
Xem chi tiết
Aurora
Xem chi tiết
Van Hoang
Xem chi tiết
Adagaki Aki
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)