he lô

9. Lan can't go out because she .............................. her homework now.

A.am doing                              B. is doing                                   C. has                                    D. does

10. Mai ................................. lunch with her classmates right now.

A. have                                    B. is having                                  C. has                                   D. are having 

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 21:23

9B

10B

Bình luận (0)
Nhi Trần
4 tháng 11 lúc 21:27

9: B

10: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
︵²ᵏ⁷KHÁNH﹏❣CUTE△
Xem chi tiết
Thanh Huyền Cao
Xem chi tiết
THI MIEU NGUYEN
Xem chi tiết
phanthilan
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Nghiêm Thị Lan Hương
Xem chi tiết
Hdbsjsjsjaj
Xem chi tiết