Lý Hoàng Bảo An

3:Chi nhánh điện lực Quảng Trị đưa ra hai mức tính tiền điện như sau:
               - Dưới 200 Kwh mức giá 1500đ/kwh
               - Từ 200 kwh trở lên mức giá là 3000đ/kwh.
     Hãy giúp bạn tính tiền điện của nhà bạn Nam biết rằng tháng vừa rồi nhà bạn Nam
tiêu thụ hết N (kwh).
Dữ liệu vào: N được nhập vào từ bàn phím
Kết quả: in tiền điện ra màn hình
Ràng buộc: 0 <N < 1000

C++ nhé 

Hồng Nhan
20 tháng 11 lúc 13:02

#include <iostream>

int main() {
    // Nhập vào số lượng kWh tiêu thụ từ bàn phím
    int N;
    std::cout << "Nhap so luong kWh tieu thu: ";
    std::cin >> N;

    // Kiểm tra ràng buộc
    if (N <= 0 || N >= 1000) {
        std::cerr << "Nhap khong hop le. N phai nam trong khoang (0, 1000)" << std::endl;
        return 1;
    }

    // Tính tiền điện
    int gia1 = 1500; // Giá cho dưới 200 kWh
    int gia2 = 3000; // Giá cho từ 200 kWh trở lên
    int thanhTien;

    if (N <= 200) {
        thanhTien = N * gia1;
    } else {
        thanhTien = 200 * gia1 + (N - 200) * gia2;
    }

    // In kết quả ra màn hình
    std::cout << "Tien dien cua ban Nam la: " << thanhTien << " VND" << std::endl;

    return 0;
}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
võ trọng tín
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Việt
Xem chi tiết
Nguyễn tiên
Xem chi tiết
lamgi hoi
Xem chi tiết
Bé Kunz
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Kiệt
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Phúc Đỗ Hoàng
Xem chi tiết
Huy Hoàng Phạm
Xem chi tiết