Tống Khánh Linh

2/1×4 + 2/4×7 + 2/7×10 +.... + 2/97×100

Character Debate
19 tháng 9 lúc 19:47

\(\dfrac{2}{1\times4}+\dfrac{2}{4\times7}+\dfrac{2}{7\times10}+\cdot\cdot\cdot+\dfrac{2}{97\times100}\)

\(=\dfrac{2}{3}\times\left(\dfrac{3}{1\times4}+\dfrac{3}{4\times7}+\dfrac{3}{7\times10}+\cdot\cdot\cdot+\dfrac{3}{97\times100}\right)\)

\(=\dfrac{2}{3}\times\left(1-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{10}+\cdot\cdot\cdot+\dfrac{1}{97}-\dfrac{1}{100}\right)\)

\(=\dfrac{2}{3}\times\left(1-\dfrac{1}{100}\right)\)

\(=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{99}{100}\)

\(=\dfrac{33}{50}\)

#\(Toru\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Cô Bé Bí Ẩn
Xem chi tiết
Đào Minh	Anh
Xem chi tiết
lalaschool
Xem chi tiết
Trương Phúc Lâm
Xem chi tiết
hiếu nguyễn minh
Xem chi tiết
Trần Thể
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hải Minh
Xem chi tiết
nguyenthingan
Xem chi tiết
My Trần
Xem chi tiết